News

“Armenian art is not something isolated. It is woven into a global network. It needs to be understood for what makes it specifically Armenian, while also being art of global significance.”

The speaker was Dr. Helen C. Evans, addressing an enthusiastic crowd of close to a hundred on Thursday, June 7, at the Diocesan Center in New York.

Read More

St. Vartan Armenian Cathedral

Dear Faithful:

My blessings and warm good wishes to you all.

I am writing to you about some troubling news from Armenia in the last few days, regarding a small, vocal group of protestors—clergy and lay people—agitating for the resignation of the Catholicos of All Armenians.

Read More

Fr. Daniel Findikyan

Սիրելի Հաւատացեալներ,

Իմ օրհնութիւններս եւ ջերմ բարեմաղթութիւններս բոլորիդ,

Կը գրեմ ձեզի՝ որովհետեւ եկեղեցական եւ աշխարհական  ցուցարարներու փոքր խումբ մը՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրաժարման պահանջով վերջերս Հայաստանի մէջ մտահոգիչ լուրեր կը տարածեն:

Read More

Support Our Programs