News

An Appeal for Relief Aid to Haiti and Lebanon

In an appeal to the Eastern Diocese, Diocesan Primate Bishop Daniel asks the faithful to contribute to relief efforts in Haiti and Lebanon.

Scroll down to read the message in Armenian, and find a donation link.

* * *

Dear Faithful People:

Late last week I sent an urgent directive to leaders throughout the Eastern Diocese, asking all of our people to pray to our merciful Lord for the relief of suffering brought on by the recent disasters plaguing our world—whether of human or natural origin.

That message also advised that I would follow up this week with additional direction on how the faithful of our Diocese could help in these dire circumstances. The present message is my appeal to focus on two such causes, in the nations of Haiti and Lebanon.

Anyone watching the news is all too familiar with the heartbreaking images from Haiti, which experienced a mammoth earthquake two weeks ago. Of course, as Armenians, news of this kind of natural disaster summons up the compassionate feelings we had in the aftermath of the earthquake that rocked our homeland in 1988. Though more 30 years have since elapsed, the losses caused by that catastrophe are still felt in palpable ways in our homeland—and the people of Haiti will likely endure years of hardship after their recent disaster.

One news item that struck a chord with me told how the earthquake had destroyed hundreds of churches throughout the island, yet the Haitian people continued to congregate amid the ruins of their sanctuaries, to worship and pray as communities of faith, and to draw closer to our Lord in the midst of their suffering. It vividly reminded me of nearly identical scenes we saw among our people in Spitak, Gyumri, and Vanadzor, in the aftermath of the 1988 earthquake.

Less visible in the general public sphere—but profoundly urgent to us as Armenians—is the ongoing crisis in Lebanon. More than a year after the catastrophic explosion in Beirut’s harbor, the country is still burdened by the destruction and loss of life that occurred. To make matters worse, that burden is magnified by the political, economic, and medical upheaval that the people of Lebanon were already enduring at the time, the effects of which have not abated.

This summer, His Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, appealed to the Armenian diaspora to send relief aid to help Armenians and others in the country who are still afflicted by these multiple disasters.

Of course, by virtue of our ancient embrace of the humane ethic embodied in the life and ministry of Jesus Christ, we Armenians cannot turn a blind eye to these terrible developments. Sadly, there is no dearth of pain and misery in our world today, as our people in Armenia and Artsakh know all too well. Our Diocese remains deeply committed to ameliorating the troubles in our homeland on a long-term, ongoing basis, through our own Fund for Armenian Relief, and our support of Holy Etchmiadzin’s Artsakh Outreach project.

But these two tragedies, in Haiti and Lebanon, seem to me to demand urgent attention in the present moment.

With that in mind, I am directing that our parishes take up special collections for the next two Sundays—September 5 and 12—culminating in the Feast of the Exaltation of the Holy Cross.

The collections will benefit the earthquake relief effort in Haiti, and the ongoing humanitarian outreach effort in Lebanon. All collected funds will be divided evenly between the two causes. Half of the proceeds will go to support the work of the Little Sisters of Saint Therese of the Child Jesus: a Catholic relief group working “on the ground” in Haiti, with a sterling reputation for providing prompt, direct assistance to those most in need.

The other half of the collected proceeds will go to support the crucial outreach efforts being undertaken by the Armenian Church’s Catholicate of Cilicia, under the direct supervision of His Holiness Aram I.

Checks should be made out to the Diocese of the Armenian Church of America, memo: “Haiti/Lebanon Relief Collection.” Individual donations can also be made on the Diocese’s secure server (see the link below).

I implore all of our faithful people to be generous in these extremely difficult times. Parishes should send their collected funds to the Eastern Diocese by Friday, September 17.

Most of all, throughout these weeks, and in the days to follow, please continue to offer prayers for afflicted people everywhere. Just within the last day, we have begun to hear about the victims of hurricane flooding in Louisiana, New Jersey, New York, and Pennsylvania. Remember them, too, as we pray for the peace of God and the relief of suffering among the people of Haiti and Lebanon, Armenia and Artsakh, Afghanistan and America, and the entire world.

With my prayers,

Bishop DANIEL
Primate

 

CLICK HERE TO DONATE NOW

 

* * *

ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ՝ Լիբանանին եւ Հայիթիին

Սիրելի՛ հաւատացեալներ,

Անցեալ շաբթուայվերջաւորութեան հրատապ կոչ մը ղրկեցի Արեւելեան թեմի առաջնորդներուն՝ բոլոր մեր հաւատացեալներէնխնդրելովոր աղօթենմեր ողորմած Տիրոջը՝ մեր աշխարհին պատուհասդարձած– մարդկային թէ բնութեան պատճառած – վերջին արհաւիրքներուհետեւանքով յառաջացած տառապանքներունթեթեւացման համար։

Այսկոչը կը յղեմ խորհուրդտալու, որ այս շաբաթ պիտի շարունակեմ լրացուցիչ թելադրութիւններ փոխանցել, ըսելով թէինչպէս մեր թեմի հաւատացեալները կրնան օգնել այս սարսափելի վիճակի մէջ եղողներուն:

Այս կոչով  կեդրոնացումս յատկապէս երկու երկիրներու վրայ է– Լիբանանի եւ Հայիթիի- ժողովուրդներուն մեր ալ օգնութիւնը հասնցնելու։

Անոնք որոնք կը հետեւին օրը օրին պատահող լուրերուն, այդ երկիրներուն մէջ պատահող նորութիւններուն,շատ ծանօթ են Հայիթիի սրտաճմլիկ տեսարաններուն, որոնք երկու շաբաթ առաջ պատահած սարսափելիերկրաշարժի աւերներուն ենթարկուեցան։Նման երկրաշարժի ահաւորութիւնը մեզի հայերուս կը տանի վերապրելու 30 տարի առաջ պատահած Սպիտակի երկրաշարժին հետեւանքով մեր հայրենի ժողովուրդին կրած ցաւագին կորուստները։

Ինծի համար յուզիչ լուրերէն սրտիս ամէնէն մօտ խօսող նորութիւնը այն էր, որամբողջ կղզիին մէջ հարիւրաւոր եկեղեցիներ քանդուած ըլլալով հանդերձ, Հայիթիի ժողովուրդը կը շարունակէ աւերուած փլատակներու տակ հաւաքուիլ, աղօթել, երկրպագել ու իրենց տառապանքներուն ընդմէջէն աւելի մօտենալ Աստուծոյ։ Այդ լուրերուն հետ նոյնանման տեսարանները վառ կերպով մեզի վերյիշել կու տան 1988-ի երկրաշարժէն ետք Սպիտակի, Գիւմրիի եւ Վանաձորի մէջ մեր ժողովուրդին տագնապալի վիճակը։

Ընդհանուր տեղեկատուոլորտէն նուազ տեսանելի է, բայց մեզի՝ հայերուս համար խիստ հրատապհարց է, Լիբանանիմէջ շարունակուող ճգնաժամային կացութիւնը: Պէյրութի նաւահանգստին մէջտեղի ունեցած աղետալի պայթիւնէնաւելի քան մէկ տարի անց,երկիրը տակաւինծանրաբեռնուած է շարունակուողաւերածութիւններով եւմարդկային կորուստներով: Կացութիւնը կը շարունակուի աւելիվատթարանալ, քաղաքական, տնտեսական եւբժշկականհարցերուն անլուծելի մնացած հետեւանքներուն պատճառով։

Այս ամառ Մեծի Տանն ԿիլիկիոյԿաթողիկոս Արամ Ա.Վեհափառը դիմեց հայ սփիւռքին `օգնութիւն ղրկելու հայերուն եւ բոլոր անոնց, որ կը տառապին երկրին մէջ տիրողբազմատեսակաղէտներէն։

Բնական է, որ մեր ժողովուրդը դաստիարակուած բարձր բարոյական սկզբունքներով, եւ Յիսուս Քրիստոսի նուիրումի ու ծառայութեանոգիով, չեն կրնար երես դարձնել նման սարսափելի պայմաններու մէջ ապրող մեր քոյր եղբայրներուն։

Ցաւ ի սիրտ, այսօրուայ մեր աշխարհը լի է,  ցաւի եւ թշուառութեան տառապալից  վիճակներով, մանաւանդ նկատի առնելով Հայաստանի եւ Արցախի մեր ժողովուրդին ներկայ վիճակը։ Մեր թեմը կը շարունակէ խորապէս հաւատարիմ մնալ մեր հայրենիքէն ներս գոյութիւն ունեցողխնդիրներունլուծման,շարունակաբար սատարելով Հայաստանի Օգնութեան Հիմնադրամին եւՍԷջմիածնի ԱրցախիԱջակցութեան Ծրագրին:

Բայց իմ կարծիքով, Հայիթիի եւ Լիբանանի մէջ տիրող- այս երկու երկիրներուն ողբերգութիւնները հրատապ են եւ ներկայիս մեր բոլորին լուրջ ուշադրութեան կը կարօտին:

Նկատի ունենալով հարցին լրջութիւնը, ես կը թելադրեմ, որ յառաջիկայ երկու կիրակիներուն – Սեպտ5-ի եւ 12-ին կիրակիներուն մեր ծխականները իրենց յատուկ նուէրներով մասնակցին նուիրահաւաքին – Սուրբ Խաչի վերացման տօնը-Խաչվերացը պանծացնելով։

Այդ  նուիրահաւաքը պիտի սատարէ Հայիթիի երկրաշարժի օգնութեան եւ Լիբանանի մէջ շարունակուող մարդասիրական օգնութեան մեր ջանքերուն:

Բոլոր հաւաքուած գումարները հաւասարապէս պիտի բաժնուին երկու նպատակներուն:  Ստացուած հասոյթին կէսը պիտի ղրկուի Յիսուսի զաւակ՝ Սուրբ Թերեզայի Փոքր քոյրերու Օգնութեան Ֆոնտին, որ Հայիթիի մէջ հիանալի համբաւ ունեցող տեղական կաթոլիկ օգնութեան խումբ մըն է,  կարիքաւորներուն անյապաղ, արագ եւ անմիջական օգնութիւն ցուցաբերելով։

Իսկ հասոյթի միւս կէսը պիտի ուղղուի Արամ Ա.Վեհափառ Հայրապետի անմիջական վերահսկողութեան տակ գտնուող, Կիլիկիոյ Հայ եկեղեցւոյ կաթողիկոսութեան Լիբանանի օգնութեան ֆոնտին։

Ձեր նուէր-փողգիրերը կրնաք Հայց.Եկեղեցւոյ Արեւելեան թեմին անունով գրել – նշելով «Հայիթի/Լիբանան օգնութեան ֆոնտ»: Անհատական​​նուիրատուութիւններ ալ կրնաք կատարել թեմիս ապահով կայքէջին միջոցաւ։

Կը խնդրեմ մեր բոլոր հաւատարիմ ազգայիններէն, որ այս չափազանց դժուար ժամանակաշրջանին ըլլան առատաձեռն։ Իսկ ծուխերէն հաւաքուած գումարները ղրկուին առաջնորդարան՝ մինչեւ Ուրբաթ՝ Սեպտեմբեր 17-ը։

Ամենակարեւորը, այս շաբաթներուն եւ յաջորդող օրերուն, կը խնդրեմ որ մեր աղօթքները շարունակենք առ Աստուած՝ խաղաղութեան եւ տառապանքներու վերացման համար Հայիթիի եւ Լիբանանի, Հայաստանի եւ Արցախի, Աֆղանստանի եւ Ամերիկայի ինչպէս նաեւ համայն աշխարհի համար:

Աղօթարար,

Դանիէլ Եպիսկոպոս
Առաջնորդ

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs