News

Prayers for the Peace of God, and the Relief of Suffering

In an urgent message, Diocesan Primate Bishop Daniel asks faithful across the Eastern Diocese to pray for Christ’s healing and hope to descend upon a world in crisis.

* * *

Dear Faithful People,

The horrors unfolding before our eyes in Afghanistan and Haiti in recent days should shake us all to the core of our beings—as American Armenians and as human beings. Whether the result of premeditated human evil, political failures, moral indifference or natural disaster, these catastrophes tragically remind us of the undeniable frailty of this world, and of our utter need for a heavenly Savior to whom we can turn for hope, healing and true justice.

We Americans, situated far from the epicenter of the most recent disasters, and largely isolated from them (but hardly free of entanglement in them), must not stand by helplessly. Nor should we surrender to the easy temptation to reduce the human agony to a mere political issue, pointing our blame-seeking fingers here or there, as we go about our daily routines.

As children of the Armenian Church, we know all too well from our own history—as recently as last year—that such reductions serve no good end. Thank God that in our history and spiritual DNA we know personally that heavenly Savior who promises hope, healing and peace. Furthermore, that Savior has called us to be the active agents of His good will for a world God created in love and with high expectations.

Next week I shall have more to say about these recent events, and about the continued suffering in Armenia, Artsakh and Lebanon. As a Diocese we will do what we can to bring some measure of relief to those we can reach. For now, I am calling on every child of the Armenian Church in our Diocese to pray daily for “the peace of God, which passes all understanding,” and for relief to those who are suffering.  That peace is not a state of being, much less an emotion, but the personal power of God in Jesus Christ. As we sing every Sunday in our Holy Badarak, “Christ has come here into our midst … the voice of peace has resounded.”

May the Lord have mercy on the souls of his beloved creatures that have been taken from this life; and may He have mercy on us all.

With my prayers,

Bishop DANIEL
Primate

* * *

Սիրելի՛ Հաւատացեալներ,

Այն սարսափելի տեսարանները որ մեր աչքերունառջեւ կը պարզուին այս օրերուն Աֆղանաստանի եւ Հայիթիի մէջ, մեր բոլորին էութիւնը պէտք է ցնցեն, որպէս ամերիկահայեր եւ որպէս մա՛րդ արարածներ: Անկախ բոլոր այն պատճառաբանութիւններէն թէ այդ արհաւիրքները կանխամտածուած մարդկային չարիք է, քաղաքական անյաջողութիւններու, բարոյական անտարբերութեան կամ բնական աղէտներու հետեւանք են։ Այս ողբերգական աղէտները մեզի կը յիշեցնեն այս աշխարհի անհերքելի թուլութեան եւ երկնային Փրկիչին մեր ամբողջական կարիքին մասին, որուն կրնանք դիմել յոյսով, բժշկութեամբ եւ ճշմարիտ արդարութեամբ:

Մենք ՝ ամերիկացիներս, որքան որ ալ հեռու կը գտնուինք պատահող աղէտներու կեդրոնէն եւ մէկուսացած զգանք – բայց դժուար թէ հեռու կարենանք մնալ կատարուող քաոսէն – պէտք չէ որ անօգնական եւ կողմնակի դիտողներ ըլլանք։ Միաժամանակ ոչ ալ տեղի տանք մարդկային ցաւագին տառապանքը քաղաքական հարցի վերագրելով՝ դիւրին վերլուծում տալ, ասոր անոր այպանելով մեղադրանքի թիրախը փոխադրել եւ մեր սովորական առօրեան շարունակել։

Որպէս Հայ Եկեղեցւոյզաւակներ, մենք շատ լաւ գիտենք անցեալ տարուայմեր սեփական պատմութենէն, որ նման մեղմացուցիչ լուծում լաւ արդիւնքի չի կրնար յանգիլ: Փառք Տիրոջ, որ մեր պատմութեան ընթացքին մեր մէջ արմատացած հոգեւոր «կեները» – բջիջները մեզի սորվեցուցած են որ երկնային Փրկիչը Յոյս, Բուժում եւ Խաղաղութիւն կը խոստանայ: Աւելին, այդ Փրկիչը մեզ կոչած է աշխարհի համար դառնալու Իր բարի կամքին գործակալները, որը ստեղծուած է սիրովեւմեծ ակնկալիքներով:

Յաջորդ շաբաթ ես աւելի շատ ըսելիք կ՛ունենամ այս վերջին իրադարձութիւններուն, Հայաստանի, Արցախի եւ Լիբանանի մէջ շարունակուող տառապանքներուն մասին: Որպէս թեմ, մենք պիտի փորձենք ընել այն ինչ որկարող ենք, որպէսզի որոշ չափով կարենանք թեթեւցնել անոնց տառապանքը, ուր որ կարենանք հասնիլ: Առայժմ, կոչ կ՛ուղղեմմեր թեմի հայ եկեղեցւոյ իւրաքանչիւր զաւակին ամէն օր աղօթել «Աստուծոյ խաղաղութեան համար, որ գերադաս է բոլոր հասկացողութիւններէն», որ Ան կարենայ տառապանքը թեթեւացնել բոլոր անոնց ովքեր կը տառապին: Այդ խաղաղութիւնը ոչ գոյութեան, ոչ ալ զգացական գոյավիճակ է, այլ՝ Աստուծոյ անձնական զօրութեան ՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ: Ինչպէս ամէն Կիրակի մենք Ս․ Պատարագի ընթացքին կ՛երգենք – «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ … խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ»:

Թող Տիրոջ ողորմութիւնը հասնի բոլոր իր սիրելի արարածներուն, բոլոր անոնց հոգիներուն մէջ սաւառնի որոնց կեանքը խլուած է այս աշխարհէն։

Աղօթարար,

Դանիէլ Եպիսկոպոս
Առաջնորդ

 

Share it on

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs