News

Bishop Daniel on Armenia’s Elections, & the Pathway Forward

In a pastoral message to the faithful, Bishop Daniel urges all Armenians to lift their eyes from limited, momentary disputes, and unite in the preservation and rebuilding of our homeland.

* * *

A MESSAGE FROM BISHOP DANIEL
Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America

The Election in Armenia, and the Pathway Forward

The parliamentary elections in Armenia were seen from the start as an important juncture in the modern history of our homeland. Inevitably, after the terrible events of last year, the political contest was going to be filled with tension. And indeed, in the weeks preceding the election, the spirit of anger and vituperation displayed on all sides was often unsettling. But for good or ill, heightened emotion has become the new tone of the democratic process, all too familiar in our own political culture.

What is more troubling, however, is that even now, with Armenia’s election concluded, the negative spirit has continued, and shows no sign of abating. We see it from afar in the news coming from our homeland. We feel it close at hand in our communities here in America.

From our perspective as Americans, we have witnessed in recent years the damage that relentless division and mistrust can do, even in a society as large as our own. In a society as small as Armenia’s, those negative attitudes could only prove disastrous. So it is imperative that Armenians find a productive pathway forward. And that includes all Armenians across the world: for though we in the diaspora do not vote in Armenia’s political process, the behavior we model does have an impact beyond our shores, on the social and spiritual developments in our homeland.

That is why I am directing these words to our faithful throughout the Eastern Diocese. I believe this moment in history summons us to act with a united purpose, and above all to re-commit ourselves to the example of our Lord Jesus Christ. In this critical moment when we are tempted towards fragmentation and disintegration, our Lord calls us to embrace a higher ethic fueled by patience, honesty, a willingness to listen, and self-sacrifice.

Certainly, the stakes for our homeland today are very high. But they would remain high regardless of the government or party in power. The great issues facing Armenia and Artsakh are not matters that can be resolved by one political faction or another. They can only be addressed by a unified society, with the good of the entire Armenian nation in mind.

More importantly, they are issues that cannot be resolved at all without the saving power of Jesus Christ. That great truth, articulated throughout history by our ancestral Armenian Church, has guided our nation through every moment of decision.

All of us together—leaders and citizens, natives of the homeland and the diaspora—must lift our eyes from our limited, momentary disputes, and focus our attention on the vastly greater objective: the preservation and long-term rebuilding of Armenia and Artsakh. In time, God willing, this project will include many transitions of power, many governing administrations, and above all many voices from among our people.

It is for the sake of those people that we must resist fragmentation, apathy, and demoralization: the excuses people of every type fall back on when they wish to retreat from responsibility.

It is for the sake of those people—our people—that we must unite with a positive outlook for Armenia’s future, and re-commit ourselves in word and deed to the long-term prosperity, peace, and dignity of our homeland.

Finally it is for the sake of the people—namely, all of us—that we must look to our Lord Jesus Christ, with hope and prayer. We must awaken to the humbling reality that, as frail, imperfect human beings, we exist in the hands of a loving God who stands with us through every trial of life. Armenians can never forget that He has led us through times of great difficulty: literally “through the valley of the shadow of death.” He is with us still, and we must pray to Him with one voice, in a united spirit of hope.

The most enduring identity of the Armenian people is—and always will be—our role as members of the Body of Christ in the world. It is in that role as a united body that we will find the power to heal our many historical wounds, the strength to overcome present-day adversity, and the sense of purpose to inspire us to a secure and dignified future for all.

June 2021

* * *

Հայաստանի ընտրութիւնները եւ դէպի առաջ տանող մեր ուղին։

Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւնները ներկայի մեր պատմութեան մէջ առաջին օրէն իսկ կը դիտուին որպէս անկիւնադարձային երեւոյթ։ Անցնող Սեպտեմբերին կատարուած սարսափելի իրադարձութիւններէն ետք,  երկիրը անխուսափելիօրէն քաղաքական լարուածութեամբ վարակուեցաւ։ Եւ իրապէս, ընտրութիւններուն նախորդող շաբաթներուն քաղաքական մրցակցութեան հետ տիրող զայրոյթն ու եռանդը յաճախ անհանգստացնող ու մտահոգիչ դառնալ սկսան։ Բայց՝ լաւ կամ գէշ, քաղաքական լարուած մթնոլորտի այս երանգը մաս կը կազմէ ժողովրդավարական կեցուածքին, ինր որ շատ ծանօթ է մեր սեփական մշակոյթին։

Յամենայնդէպս, աւելի մտահոգիչ է, որ նոյնիսկ հիմա, երբ աւարտած են Հայաստանի ընտրութիւնները, տիրող ժխտական ոգին կը շարունակուի եւ նահանջի նշաններ չեն պարզուիր: Մենք այդ բոլորը կը լսենք ու կը տեսնենք հեռուէն, մեր հայրենիքէն եկող լուրերուն ընդմէջէն: Մենք այդ մէկը կը զգանք նաեւ հո՛ս` Ամերիկայի մեր համայնքներէն ներս:

Որպէս ամերիկացի քաղաքացիներ՝ մեր տեսանկիւնէն դիտելով, վերջին տարիներուն մենք ալ ականատեսները դարձած ենք այն վնասին, որ կրնայ անողոք պառակտումի եւ անվստահութեան հասցնել նման մթնոլորտը, նոյնիսկ մեր հասարակութեան նման մեծ հասարակութիւնը: Հայաստանի նման փոքր հասարակութեան մէջ այդ բացասական ու ժխտկան վերաբերմունքը կրնայ միայն աղետալի արդիւնքներու հասցնիլ:

Ուստի անհրաժեշտ է, որ մենք հայերս-ներառեալ աշխարհի բոլոր հայերը, գտնենք առաջընթացի արդիւնաւէտ ուղի մը: Հակառակ անոր որ մենք սփիւռքահայերս չենք քուէարկեր եւ Հայաստանի քաղաքական կեանքին գործօն մասնակցութիւն չենք բերեր, մեր վարուելակերպը անխուսափելիօրէն իր ազդեցութիւնն է որ կը ձգէ մեր ափերէն հեռու այն կողմ, մեր հայրենիքի ընկերային եւ հոգեւոր զարգացման ընթացքին վրայ:

Այս իսկ պատճառով է, որ ես այս խօսքերը Արեւելեան թեմի մեր բոլոր հաւատացեալներուն կ՛ուղղեմ: Կը հաւատամ, որ պատմութեան այս պահը մեզի կոչ կ՛ուղղէ միասնական նպատակներով աշխատելու եւ, ամէնէն առաջ, վերստին հետեւելու մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի օրինակին: Այս ճգնաժամային պահուն, երբ մենք կազմալուծուելու եւ բաժան-բաժան ըլլալու փորձութեան առաջ ենք, մեր Տէրը մեզի կոչ կ՛ուղղէ աւելի բարձր բարոյական ըմբռնումներ իւրացնելու, եւ սնուցանելու զանոնք համբերութեամբ, ազնւութեամբ, ունկնդրելու պատրաստակամութեամբ եւ մանաւանդ՝  նուիրումով եւ անձնազոհութեամբ:

Վստահօրէն մեր հայրենիքին սպառնացող երեւոյթները շատ են։ Բայց անոնք նոյնը կը մնան  անկախ տիրող կառավարութենէն կամ կուսակցական խմբակցութենէն։ Հայաստանի ու Արցախի առջեւ ծառացած մեծ խնդիրներն ու դիմագրաւելիք դժուարութիւնները կարելի չէ լուծել այս կամ այն խմբակին կողմէ։ Այդ բոլորը կարելի է միայն ու միմիայն համախմբուած ու միասնական աշխատանքով, ի մտի ունենալով համայն հայութիւնը։

Աւելին՝ նման ճակատագրական հարցեր կարելի չէ լուծել առանց Յիսուս Քրիստոսի առաջնորդող ուժին։ Այն մեծ ուժը՝ որ մեր պատմութեան ընթացքին մեզ առաջնորդած է մեր նախահայրերէն մեզի ժառանգ մնացած Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ մեր ժողովուրդին մեր պատմութեան ամէնէն ճակատագրական որոշումներ տալու պահերուն։

Կոչ կ՛ուղղեմ, որ բոլորս միասնաբար՝ ղեկավարներ եւ քաղաքացիներ, հայրենիքի թէ սփիւռքի հայեր, մեր հայեացքը բարձրացնենք ու ընդլայնենք մեր տեսադաշտը հեռու մնալով սահմանափակ, նեղ ու ճղճիմ վէճերէն, մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք շատ աւելի մեծ նպատակի վրայ՝ Հայաստանի եւ Արցախի պահպանման եւ վերակառուցողական երկարամեայ ծրագրի մը վրայ:

Աստուծոյ կամքով կարճ ժամանակի մէջ այս նախագիծը կրնայ ներառնել իշխանութեան բազմաթիւ անցումներ, կառավարման բազմաթիւ վարչակազմեր, իսկ աւելին, մեր ժողովուրդէն բարձրացող բազում ձայներ:

Այսօր, ապագայ այդ սերունդին սիրոյն մենք պէտք է պայքարինք ընդդէմ բաժանումներու, յուսալքման ու բարոյազրկման, մարդիկ որ ամէն տեսակի պատճառաբանութիւններով կ՛ուզեն խուսափիլ պարտականութիւն եւ պատասխանատւութիւն ստանձնելէ։

Ճիշդ ա՛յդ մարդոց, մե՛ր ժողովուրդին համար է, որ մենք պէտք է միանանք, համախմբուինք Հայաստանի ապագայի դրական հեռանկարով․թէ՛ խօսքով եւ թէ մեր գործելակերպով վերստին աշխատանքի լծուինք ապահովելու համար մեր հայրենիքի երկարամեայ բարեկեցութիւնը, խաղաղութիւնը եւ արժանապատւութիւնը:

Վերջապէս, յանուն մարդկութեան, մասնաւորապէս յանուն մեր բոլորին, պէտք է յոյսով ու աղօթքով դիմենք մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսին: Մենք պէտք է կարենանք արթնցնել այն խոնարհեցնող իրականութիւնը, որ որպէս փխրուն, անկատար մարդ արարածներ, մեր գոյութիւնը Աստծոյ սիրող ձեռքերուն մէջ է։ Ա՛ն է, որ կեանքի իւրաքանչիւր փորձութեան ընթացքին մեզի հետ է: Հայ ժողովուրդը երբէք չի կրնար մոռնալ, որ Ան մեզ առաջնորդած է մեծ դժվարութիւններու ընթացքին. Բառացիօրէն «մահուան ստուերի հովիտէն» մեզ առաջնորդելով: Ան դեռ մեզի հետ է, եւ մենք պէտք է միաձայն աղօթենք Աստուծոյ՝ յոյսի միասնական ոգիով:

Հայ ժողովուրդի ինքնութեան մնայուն կապը մեր կեանքին մէջ է եւ կը շարունակէ  ըլլալ Քրիստոսի Մարմնին մէկ մասնիկը։ Մարմնի Միասնականութեան այդ դերով է, որ մենք ուժ կը գտնենք բուժելու մեր բազմաթիվ պատմական վէրքերը, ո՛ւժը յաղթահարելու ներկայի դժուարութիւնները եւ նպատակի զգացումը` ոգեշնչելու մեզ՝ բոլորիս համար արժանավայել ապագայ մը ապահովելու։

2021

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs