News

Resources for the Third “Day of Prayer & Fasting”

Bishop Daniel has selected prayers and readings to contemplate during the Eastern Diocese’s third “Day of Prayer and Fasting for Artsakh and Armenia.”

As you pray throughout the 18-hour fast, read and recite some of the prayers below, interspersed with your own personal prayers to our Lord Jesus Christ.

To learn more about the Christian discipline of fasting, click on the following link to download a fascinating article on the deep spiritual meaning of fasting, written by Bishop Daniel. You can print from the PDF file and share it with others.

REMEMBER:

  • The fasting period begins on Friday, November 13, at the stroke of midnight (as Thursday transitions into Friday) and continues through the day until 6:00 in the evening.
  • During the 18-hour period, refrain from all food and drink—except water. (Naturally, you should keep to the fast as best you can, considering health and personal circumstances.)
  • Throughout the day, pray frequently and fervently—ideally every hour—asking the Lord to grant consolation, healing, unity, and guidance to our people in Artsakh, Armenia, and the world.

* * *

Prayers to Accompany Fasting

“Some demons can only be cast out by prayer and fasting”
(Matthew 17:21, trans. from the Armenian Version)

Prayer for Artsakh and Armenia

O Lord our God,

We appeal to your Divine Mercy and Protection for the Armenian Nation in this difficult time.

Hold out your most generous merciful hand and bless our entire people so that a spirit of courage, unity, care and love for one another, understanding and divine worship would rest upon us.

Let us all, children of Haik and adopted children of the Armenian Church put on the armor of faith in Christ, the sword of the Spirit, and put on our heads the helmet of hope and courage asking God to bestow on us the grace of His mercy. Amen.

* * *

Տէր Աստուած մեր,

կը հայցեն քու Աստուածային ողորմութիւնդ եւ պահպանութիւնդ Հայ ազգին համար, երբ այս օրերուն մենք կը դիմագրաւենք յարձակումը մեր թշնամիին։

Օրհնէ՛ պայծառ հոգիները բոլոր անոնց, որոնք կորսնցուցին իրենց կեանքերը այս պատերազմի ընթացքին եւ պաշտպանէ բոլոր անոնց կեանքերը, որոնք քաջութեամբ կը պաշտպանեն մեր սահմաններն ու կեանքերը անմեղ քաղաքացիներուն, որոնք ներկայիս յարձակման ենթակայ են։

Թող բոլորս, Հայկի զաւակներն ու որդեգրեալ զաւակները Հայ Եկեղեցւոյ, զրահաւորուինք հաւատքով ի Քրիստոս ՝սուրը Հոգիին, եւ մեր գլխուն դնենք սաղաւարտը յոյսի եւ քաջութեան, հայցելով Աստուծմէ, որ պարգեւէ իր շնորհներն ու օգնութիւնը. ամէն։

* * *

Lord, Have Mercy (Der Voghormya)

Let us pray to the Lord for the peace and salvation that come from above. Let us all say together: Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy.

Վասն  ի  վերուստ  խաղաղութեան  եւ  փրկութեան  անձնց  մերոց  զՏէր  աղաչեսցուք.  ասասցուք  ամենեքեան  միաբանութեամբ՝ Տէր  ողորմեա.  Տէր  ողորմեա.  Տէր  ողորմեա։

* * *

Lord our God, take away the pain and heal the sickness of your people. Grant them all complete health by the sign of your all-triumphant cross, by which you took away the frailty of the human race and condemned the adversary of our life and salvation. You are our life and salvation, O good and merciful God. You alone are able to forgive sins and to drive pain and sickness out of us. And you know how to cure our afflictions. O Giver of good gifts, give your creatures the gift of your abundant mercy, each according to their needs. Let us always glorify and praise the all-holy Trinity, now and always and unto the ages of ages. Amen.

* * *

Gospel of Matthew 10:28-33

“Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground without your Father’s will. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore; you are of more value than many sparrows.

“So every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I also willl deny before my Father who is in heaven.”

Մի՛ վախնաք անոնցմէ՝ որ մարմինը կը սպաննեն ու չեն կրնար անձը սպաննել.  այլ մանաւանդ վախցէ՛ք անկէ ՝որ կրնայ անձը եւ մարմինը կորսնցնել գեհենին մէջ: Երկու ճնճղուկ չե՞ն ծախուիր մէկ դանգի.  սակայն անոնցմէ ո՛չ մէկը գետին կ՚իյնայ առանց ձեր Հօր կամքին: Բայց ձեր գլուխին բոլոր մազերն ալ համրուած են:  Ուրեմն մի՛ վախնաք,  որովհետեւ դուք շատ ճնճղուկներէ աւելի կ՚արժէք»:  «Ուստի ո՛վ որ դաւանի զիս մարդոց առջեւ,  ես ալ պիտի դաւանիմ զինք Հօրս առջեւ՝ որ երկինքն է: Իսկ ո՛վ որ ուրանայ զիս մարդոց առջեւ,  ես ալ պիտի ուրանամ զինք Հօրս առջեւ ՝ որ երկինքն է»:

* * *

Prayer 41, by St. Gregory of Narek

Son of the living God, blessed in all things, Unfathomable offspring of the awesome Father,
For whom nothing is impossible—
When the radiant light of your merciful glory dawns, Sin melts away.

Demons are driven out. Wrongs are erased. Handcuffs are snapped. Chains are severed.
The dead return to life.
Injuries are treated. Wounds are healed. Diseases are cured. Sadness leaves. Sighs are cut short. Misery flees.

The fog lifts.
The haze recedes.
Gloom dissipates.
Obscurity wears out.
Darkness vanishes.
Night departs.
Anguish is ejected.
Evil deeds are annihilated.
Depression is banished.
And your all-powerful hand reigns, O Redeemer of all.

You did not come to kill human spirits, but to breathe life into them.
Forgive my countless misdeeds in your bountiful mercy. For you alone are beyond words in heaven,
And beyond contemplation on earth,
Existing in matter and to the extreme ends of the world. The Beginning of everything,
And within everything.

Utterly blessed are you in the heights.
And to you with the Father and the Holy Spirit
Glory forever. Amen.

Կենդանի Աստուծոյ  ամէնօրհնեալ  Որդի,  Ահաւոր  Հօրդ  անքնին  ծնունդն  ես  Դուն։
Քեզի  համար  չկայ  բնաւ  անկարելի  բան։
Քու  ողորմութեանդ  փառքին  անստուեր  նշոյլները  երբ  կը  ծագին,
Մեղքերը  կը  հալին,
Դեւերը  կը  հալածուին,
Յանցանքները  կը  ջնջուին,
Կապանքները  կը  խզուին,
Շղթաները  կը  խորտակուին,  Մահացածները  կը  կենդանածնին,  Հարուածները  կը  բժշկուին,
Վէրքերը  կ՚առողջանան,  Ապականութիւնները  կը  վերցուին,  Տխրութիւնները  տեղի  կու  տան,  Հեծութիւնները  կը  նահանջին,
Խաւարը  կը  փախչի,
Մէգը  կը  մեկնի,
Մառախուղը  կը  հեռանայ,
Մռայլը  կը  փարատի,
Աղջամուղջը  կը  սպառի,
Մութը  կը  վերնայ,
Գիշերը  կ՚անցնի,
Տագնապը  կը  տարագրուի,
Չարիքները  կը  չքանան,  Յուսահատութիւնները   կը հալածուին,
Ու   Քու ամենակարող  ձեռ  քդ կը թագաւորէ,

Ո՛վ  քաւիչդ  ամենայնի։
Դուն  որ  եկար  ո՛չ  կորսնցնելու՝  այլ  ապրեցնելու  մարդոց  հոգիները,
Ներէ՛,  Քու  առատ  ողորմութեամբդ,  իմ  անթիւ  չարիքներուս,
Վասնզի  Դո՛ւն  միայն  երկինքի  մէջ  անճառելի  ես  եւ  երկրի  վրայ  անքննելի.
Գոյականերուն  նախատարրին  եւ  աշխարհի  եզրածայրերուն  մէջն  ես  Դուն.
Ամէն  բանի  սկիզբն  ես,  ու  ամէն  բանի  մէջ  ամբողջ.  Օրհնեա՛լ  եղիր  բարձունքներու  մէջ,
Ու  Քեզի՝  Հօրը  եւ  Սուրբ  հոգիին հետ
Փառք,  յաւիտեանս.  ամէն։

* * *

Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me.

Տէր  Յիսուս  Քրիստոս,  Որդի  Աստուծոյ՝  ողորմեա՛  ինձ։

* * *

The Trisagion from the Holy Badarak

Holy God, holy and mighty, holy and immortal. You were crucified for us. Have mercy on us.

Սուրբ  Աստուած.  սուրբ  եւ  հզօր.  սուրբ   եւ անմահ.   որ խաչեցար  վասն  մեր.  Ողորմեա՛։

* * *

An Inner Step Toward God

Lord!
In us, there is so much violence, insanity and anxiety;
But you have all wisdom, peace and love.
Give us just a spark of your wisdom and peace,
Which have been sealed in your Word.
Blessing to you forever.
Amen.

—Adapted from Fr. Alexander Men, An Inner Step Toward God, ed. April French, tr. Christa Belyaeva (Brewster, MA: Paraclete Press, 2014) 110.

* * *

The Lord’s Prayer: Our Father (Hayr Mer)

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive those who are indebted to us. And lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.

Հայր  մեր  որ  յերկինս  ես.  սուրբ  եղիցի  անուն  քո։  Եկեսցէ  արքայութիւն  քո.  եղիցին  կամք  քո  որպէս յերկինս  եւ  յերկրի։  Զհաց  մեր  հանապազորդ  տուր  մեզ  այսօր։  Եւ  թող  մեզ  զպարտիս  մեր,  որպէս  եւ  մեք  թողումք  մերոց  պարտապանաց։  Եւ  մի  տանիր  զմեզ  ի  փորձութիւն.  այլ  փրկեա  զմեզ  ի  չարէ։

# # #

Share it on

One Comment

  1. Pingback/Trackback
    November 12, 2020 at 3:23 pm

    A Third Day of Fasting and Prayer on Nov. 13 - The Armenian Church

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs