News

Join the Prayer for Peace

In this deeply troubled time, a terrible act of injustice has ignited a storm of violence across our country. Join our Bishop and our sister churches for a time of silence and prayer.

Diocesan Primate Bishop Daniel is calling on the faithful of the Armenian Church to pause their day at noon on Wednesday, to pray with one spirit. At that time, people can offer their own heartfelt prayer, or they can read a special “Prayer for Peace” prepared for the occasion. (Scroll down to read the text of the prayer in English and Armenian.)

Bishop Daniel will also lead the faithful in a Moment of Silence and Prayer for Peace during a live online broadcast on Wednesday, June 3, at 12 noon EDT. (See below for links to watch and participate on Facebook and Youtube.)

As Armenians, we cannot forget our people’s painful experience of lives lost, indignities endured, discrimination suffered and civil justice denied. We instinctively stand in solidarity with every individual or group who suffers in this way.

Equally unforgettable is our experience of being subjected to mob violence: to seeing homes and workplaces destroyed, neighborhoods set aflame. This week we have seen Armenian monuments desecrated, Armenian enterprises shattered, Armenian churches bracing under the threat of growing disorder.

From the bitterness of our historical experience, we must insist that the only solution to the plague of violence is to end it—and not to perpetuate it.

The Moment of Silence and Prayer for Peace will go forward in solidarity with an appeal from the Assembly of Canonical Orthodox Bishops of the U.S.A., inviting all churches and people to participate in a moment of silence for all victims of racial violence, followed by a prayer for peace and reconciliation in our country.

These past weeks have already been a time of intense prayer for all of us. Please join together once more on June 3 to pray for a restoration of peaceful order and justice across our country.

* * *

Click the links below to watch at noon Wednesday. St. Gregory the Enlightener Church (White Plains, NY) will stream the ceremony to its Facebook and YouTube platforms, which will be shared on the Eastern Diocese’s Facebook page.

Scroll down to find the text of the Prayer for Peace in English and Armenian.

Eastern Diocese Facebook

St. Gregory the Enlightener Facebook

St. Gregory the Enlightener YouTube

* * *

PRAYER FOR PEACE

Our peace and our life, our Lord and Savior Jesus Christ: Send upon us and our country your peace by breathing into each of us your life-giving and all-powerful Holy Spirit; so that having found our peace from all worldly commotion, violence around us, prejudice, racism and injustice, we too may become a temple and dwelling place for your divine grace.

Listen to the cry that rises from every corner of this fragile earth, from our human family torn by violent conflict. It is to You we pray, O loving Lord —today, in the days to come, and always—for the repose of the departed, for the healing of the spiritual and moral afflictions tormenting our country, and for an end to the violence that can only lead to ruin and destruction.

In the immortal words of our liturgy: Ungal, getso, yev voghormya; Receive our prayers, save your people, and have mercy, and make us worthy to glorify you with thanksgiving together with the Father and the Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.

* * *

Խաղաղութեան Աղօթք

Մեր խաղաղութիւնն ու ﬔր կեանքը, ﬔր Տէրն և Փրկիչը Յիսուս Քրիստոս, առաքէ ﬔզ և ﬔր երկրին քու խաղաղութիւնդ, իւրաքանչիւրիս շնչելով քու կենսատու և աﬔնազօր Սուրբ Հոգին, որպէսզի գտնելով ﬔր խաղաղութիւնը աշխարհական խռովութիւններէն և ﬔր շուրջը տեղի ունեցող սաստիկ անկարգութիւններէն, նախապաշարուﬓերէն ու անարդարութիւններէն, ﬔնք ևս կը կարենանք դառնալ տաճար և բնակարան քու Աստուածային շնորհներուն։

Լսէ՛ աղաղակը որ կը բարձրանայ ամէն անկիւնէն այս դիւրաբեկ երկրագունդին, ﬔր մարդկութեան ընտանիքէն, բռնուած անհամաձայնութիւններու մէջ սաստիկ անկարգութիւններով։ Քե՛զ է որ ﬔնք կ՛աղօթենք, ո՛վ սիրոյ Տէր – այսօր և յառաջիկայ օրերուն և մշտապէս – ննջեցեալներու հոգիներուն համար, ﬔր երկիրը յուզող հոգևոր և բարոյական տառապանքներուն համար և որպէսզի վերջանան այս բոլոր անկարգութիւնները, որոնք կրնան առաջնորդել ﬕայն աւերուﬕ ու կործանման։

Մեր Պատարագի անմահ բառերը մէջբելելով. «ընկալ, կեցո՛ ﬔր ժողովուրդին և ողորﬔա» Ամէն։

# # #

Share it on

4 Comments

  1. Pingback/Trackback
    June 3, 2020 at 12:34 am

    Standing Conference of Oriental Orthodox Churches Condemns Racism and Violence, Calls for Prayer for Justice and Peace – SCOOCH

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs